Saturday, 31/10/2020 - 11:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

Quy chế hoạt động công đoàn

Quy chế goạt động công đoàn Trường Tiểu học La Bằng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG

Năm học 2019 - 2020

(Theo quyết định số 220/QĐ-THLB, ngày 01 tháng 11 năm 2019; Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, viên chức thuộc trường Tiểu học La Bằng năm học 2019 - 2020).

I. NGUYÊN TẮC, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA BCH

Điều 1: Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của BCH

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong hoạt động; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và điều lệ của Công đoàn Việt Nam.

2. Mọi hoạt động của BCH phải phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết, Chỉ thị của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của BCH

1. Quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác CĐ nhằm thi hành Điều lệ CĐVN, các Nghị quyết, chủ trương công tác của CĐ cấp trên và Nghị quyết Đại hội năm 2017

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương công tác của CĐ cấp trên và cấp mình.

3. Chỉ đạo các tổ công đoàn trực thuộc tham gia với chuyên môn cùng cấp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ CBCC-VC không ngừng lớn mạnh.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCC-VC.

5. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Điều lệ CĐVN và phân cấp của Ban giám hiệu nhà trường, BCH Công đoàn trường Tiểu học La Bằng tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh.

6. Phân công công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các tổ công đoàn.

7. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

8. Thực hiện công tác tài chính công công khai theo quy định của Liên đoàn lao động Việt Nam.

9. Tổng kết công tác công đoàn tiến hành phê bình và tự phê bình theo định kỳ hàng năm. Thực hiện công tác thông tin báo cáo đối với Liên đoàn lao động huyện theo đúng quy định.

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Điều 3: Trách nhiệm, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Chủ tịch công đoàn (Nguyễn Thị Kim Ngân)

1. Quán xuyến chung công tác đoàn, chịu trách nhiệm chung về phong trào CBCC-VC và hoạt động của công đoàn; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của BCH.

2. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ CĐVN, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và tình hình hoạt động của công đoàn để thông tin, báo cáo cho BCH và các tổ công đoàn.

3. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của BCH và họp công đoàn.

5. Thay mặt BCH dự các hội nghị, các cuộc họp, trực tiếp làm việc với các tổ chức, đoàn thể có liên quan để giải quyết các công tác của Công đoàn, thực hiện trách nhiệm đối nội, đối ngoại của Công đoàn.

Điều 4: Trách nhiệm, quyền hạn của Phó chủ tịch Công đoàn (Nguyễn Đức Anh)

1. Giúp Chủ tịch tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch (Nói ở Điều 3 của Quy chế này); thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của BCH.

2. Trực tiếp giải quyết công tác, ký các văn bản của Công đoàn khi Chủ tịch phân công, uỷ quyền.

3. Cùng với Chủ tịch và BCH chịu trách nhiệm về những công tác tham gia, giải quyết, quyết định.

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên BCH công đoàn (Hoàng Thị Huế)

1. Thực hiện trách nhiệm theo phân công của BCH, tham mưu cho BCH về những vấn đề công tác đã được phân công.

2. Tham gia đầy đủ các hội nghị, các hoạt động của BCH, của công đoàn.

3. Được cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động CĐ, thực hiện tốt các công tác thông tin báo cáo với BCH về những vấn đề có liên quan đến hoạt động chung của công đoàn cơ sở và những công tác được phân công.

4. Cùng với BCH chịu trách nhiệm tập thể về những công tác tham gia giải quyết, quyết định.

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG

Điều 6: Chế độ làm việc của BCH

1. Mọi hoạt động của BCH được tiến hành công khai, dân chủ theo đúng nguyên tắc Điều lệ CĐVN quy định.

2. Hội nghị BCH thường kỳ họp 1 tháng 1 lần, khi cần thiết có hội nghị bất thường; Trong các kỳ họp hội nghị của BCH, UVBCH đề xuất ý kiến nhận định, đánh giá về các nội dung công tác của CĐ đã tiến hành, tham gia bàn và quyết định các nội dung và chủ trương công tác CĐ (đặc biệt là những công tác được phân công phụ trách); những đề xuất quan trọng phải được gửi trước bằng văn bản cho Công đoàn cấp trên.

3. Trong các kỳ họp, làm việc của BCH nếu vì lý do khách quan mà UVBCH không tham dự được thì phải báo trước cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, sau đó có trách nhiệm gặp mặt chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch để tiếp thu đầy đủ nội dung của hội nghị.

4. UVBCH thực hiện chế độ tự phê và phê bình về thực hiện trách nhiệm công tác CĐ định kỳ 1 năm 1 lần, và trong hội nghị BCH (nếu thấy cần thiết)

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Các UVBCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm thực hiện những quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết BCH sẽ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn.

Quy chế này được áp dụng từ ngày ban hành.

 

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

Hoàng Kim Phiên

La Bằng, ngày 05 tháng 11 năm 2019

TM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 40
Tháng 10 : 1.416
Năm 2020 : 11.962